خوبه دیگه، چى مى خوام از این زندگى؟

1396/12/17 ساعت 09:58

همینکه بلدم تو ٢٧ سالگى، برا خودم الکى الکى هیجان بسازم! 

فردا دارم میرم کنسرت که یه کم با بقیه ى کنسرت هاى عمرم فرق مى کنه، ته دلم یه حال خوبى دارم. 

حالا بگذریم که هم سن هاى من چه دغدغه هاى مهمى دارن و من چه دغدغه و هیجانى