1396/09/11 ساعت 01:48

  خدایا نگذر ازش... ازت خواهش مى کنم، خواهش مى کنم، خواهش مى کنم

مگه یه آدم چند بار میتونه بمیره و زنده شه؟ خدایا چه امتحانى مى کنى منو، بسمه... خب؟