عهد!

1396/07/13 ساعت 14:55

به خودم قول بدم...١. از بی شعورها زیاد ناراحت نشم.

٢. آدمهای خوب زندگیمو کمتر اذیت کنم.

٣. کمتر به پول فکر کنم.

٤. به کسی زحمت خرید چیزی رو ندم(که تو رشت نیست و ندارنش)، یا خودم برم و بخرم، یا در آرزوش بمونم حتی...