دوست داشتم کسى، جایى منتظرم باشد!

1396/03/09 ساعت 16:34

مى دونى؟ بستن کامنتدونى یعنى منتظر نبودن... منتظرِ هیچ کس نبودن...

من انتظار رو دوس دارم، اصلا به نظرم امید و انتظار کنار هم قشنگ ترین بخش هاى زندگى هستن.

  احساس مى کنم کسى حرف خاصى براى گفتن نداره و احساس مى کنم اگه حرفى هم باشه همه ترجیح میدن خصوصى بگنش، اینم دلیل بعدیم براى بستن کامنت ها بود... کامنتاى خصوصى این روزام کلى زیاد بود و خیلى خوشحالم مى کرد *_*