جهانگیرى و روحانى و همین!

1396/02/27 ساعت 20:40

 

 اینکه دوستام همیشه از خودم سیاسى ترن داستان جالبیه، از تمام اتفاق های امروز فقط اونجاش که ملت شعار میدادن "پیام ما روشنه، حصر باید بشکنه"

و "یا حسین، میر حسین" که نیروى انتظامى تو خیابون نامجو خواهش کرد ملت متفرق شن... 

ملت هم شروع کردن به خوندن "نیروی انتظامی، سبزِ تو هم قشنگه:دی" + صرفا جهت ثبت در تاریخ که ٢٦ فروردین با پاطمه رفتیم دیدار روحانى و بعد چندین سال امروز ٢٧ اُردیبهشت دوباره رفتیم عضدى... همین، همین